PERSONAL INFORMATION

A guy called Billy always keeps personal information like your name, address, email address, or phone number private and for process and delivery purposes only. A guy called Billy does not rent, sell, or share personal information about you with other people or non-affiliated companies.

//

A guy called Billy houdt uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer altijd privé en voor proces- en levering doeleinden. A guy called Billy zal uw persoonlijke informatie niet verhuren, verkopen of delen met andere mensen of niet -geaffilieerde bedrijven.

DELIVERY TIME

Orders should arrive within 2-7 workdays after we have received payment, but may vary depending on the destination. A guy called Billy is NOT responsible for any delays of your package during delivery, A guy called Billy has NO control over this. By placing an order with us, you accept the risk that your package may be delayed during shipment.

//

Bestellingen behoren binnen 2-7 werkdagen nadat wij de betaling hebben ontvangen binnen te komen, maar dat kan afhankelijk van de bestemming variëren. A guy called Billy is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen van uw pakket tijdens de levering, A guy called Billy heeft geen enkele controle hierover. Door het plaatsen van een bestelling bij ons, aanvaardt u het risico dat uw pakket kan worden vertraagd tijdens het transport.

LOST OR DAMAGED ITEMS

You understand and agree that A guy called Billy shall not be liable for any direct or indirect damages done by any of the services we provide. All items are purchased at your own risk. Any damage caused from shipping is to be taken up by you with the shipping company. A guy called Billy will provide you with the tracking number and contact information for the shipping company as needed. Once this information is provided to you, it is your responsibility as the customer to contact and deal with the shipping company. We do not assume any responsibility for lost packages.

//

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat A guy called Billy niet aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade gedaan door één van de diensten die wij leveren. Alle artikelen worden gekocht op uw eigen risico. Elke schade veroorzaakt door de verzending dient door u te worden verhaalt bij het transportbedrijf. A guy called Billy zal u voorzien van een tracking-nummer en de contactgegevens van het transportbedrijf als dat nodig is. Zodra deze informatie aan u wordt verstrekt, is het uw verantwoordelijkheid als de klant om contact op te nemen en te handelen met het transportbedrijf. Wij hebben geen enkele verantwoordelijkheid voor verloren pakketten.

IMPORT TAX

When ordering goods from A guy called Billy for international deliveries you may be subject to import duties and/or taxes that apply to your country, A guy called Billy is not responsible for any charges that are incurred from customs/duties whatsoever. Any additional charges for customs clearance are considered outside of our control and A guy called Billy cannot predict the value of what these charges may be. For further information on custom and excise policies in your country, please contact your local customs office.

//

Bestellingen van goederen van A guy Billy voor internationale leveringen kunnen onderhevig zijn aan invoerrechten en/of belastingen die gelden voor uw land, A guy called Billy is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die worden gemaakt bij de douane/invoerrechten of wat dan ook. Eventuele extra kosten voor inklaring worden beschouwd als buiten onze controle en A guy called Billy kan de waarde van deze kosten niet voorspellen. Neem voor meer informatie over douane en het accijnzen beleid in uw land, contact op met uw lokale douanekantoor.

PAYMENT METHODS

Purchases made through the A guy called Billy online store are secured through trusted internet payment processing companies. All personal debit and credit card information transmitted are handled through secure connections. All personal contact information transmitted to us will not be shared, sold or solicited. Complete the order form true and complete to the best of your knowledge and belief.

//

Aankopen via de A guy called Billy webshop zijn beveiligd via vertrouwde internet betalingsverwerkende bedrijven. Alle persoonlijke debet en credit card informatie doorgegeven worden afgehandeld via beveiligde verbindingen. Alle persoonlijke contact informatie die aan ons toevertrouwd wordt, zal niet gedeeld worden, verkocht of opgevraagd. Vul het bestelformulier juist, naar waarheid en volledig in.

REFUNDS & EXCHANGES

Customers can return item(s) within 7 days at your own expense (non-used item(s) in new condition). We will either exchange the item(s) and send it to you for free or refund your money minus shipping costs and/or additional fees. A guy called Billy reserves the right to charge a restocking fee of €5,00 off refunds when merchandise is returned without prior written communication and agreement. Both the returned item(s) and the packaging has to be in unused as new condition, if the product packaging is damaged we will charge a fee of at least 15% of the value of the merchandise.

In case of an error from our end and a return is necessary, returns should be sent using the post, not express shipping. In case of returning items back to us from countries outside of the EU, please describe a lowered commercial value on the invoice as extra costs from taxes will be charged back to the customer.

Cancellation of orders: If an in stock/activated order is cancelled before it has been sent out we reserve the right to charge a restocking fee of €5,00.

//

Klanten kunnen item(s) binnen 7 dagen op eigen kosten retourneren (niet-gebruikte product(en) in nieuwe staat). We zullen de item(s) omwisselen en het gratis opsturen of uw geld minus de verzendkosten en/of extra kosten terug storten. A guy called Billy behoudt zich het recht om een restocking fee van € 5,00 in rekening te brengen uit terugbetalingen wanneer koopwaar wordt geretourneerd zonder voorafgaande schriftelijke communicatie en overeenkomst. Zowel de geretourneerde item(s) en de verpakking moeten in ongebruikte nieuwstaat geretourneerd worden, wanneer de verpakking van het product beschadigd is zullen wij een vergoeding van ten minste 15% van de waarde van de goederen rekenen.

In het geval van een fout van onze kant en een retourzending noodzakelijk is, zullen de retours verzonden moeten worden met de post, niet per express zending. Wanneer een retourzending naar ons terug moet komen uit landen buiten de EU, omschrijf dan een verlaagde commerciële waarde op de factuur omdat extra belastingkosten terug naar de klant in rekening gebracht worden.

Annulering van orders: Als er een op voorraad/geactiveerde bestelling wordt geannuleerd voordat deze is verzonden behouden wij ons het recht om een restocking fee van € 5,00 in rekening brengen.

AVAILABILITY

We try our best to keep our webshop as up to date as possible. Even though our online stock is updated automatically, there is always a possibility the ordered item(s) marked “available” are NOT available in desired sizing and/or sold out. A guy called Billy will try to inform you as soon as possible when this occurs and give you alternative options if possible.

//

We doen ons best om onze webshop zo up-to-date mogelijk te houden. Hoewel onze online voorraad automatisch wordt bijgewerkt, bestaat er altijd de mogelijkheid dat bestelde producten gemarkeerd met “beschikbaar” NIET beschikbaar zijn in de gewenste afmeting en/of uitverkocht zijn. A guy called Billy zal proberen u zo spoedig mogelijk in te lichten wanneer dit gebeurt en u alternatieve opties te geven indien mogelijk.

USAGE RESTRICTIONS

The entire content of the A guy called Billy website is copyrighted as a collective work under copyright laws, and coordination, arrangement and enhancement of the content. The content of the A guy called Billy web site, and the site as a whole, are intended solely for the personal, noncommercial use by the users of our site.

You may download, print or store selected portions of the content, provided you (1) only use these materials for your own personal, noncommercial use, (2) do not copy or post the content on any network computer or broadcast the content in any media, and (3) do not modify or alter the content in any way, or delete or change any copyright or trademark notice.

No right, title or interest in any content or materials is transferred to you as a result of any such activities. A guy called Billy reserves complete title and full intellectual property rights in any content you download, reproduce, print, redistribute or store from this website.

Except as noted above, you may not copy, download, reproduce, modify, publish, redistribute, retransmit, publicly display, publicly perform or create derivative works from the content without first obtaining written permission from A guy called Billy.

//

De volledige inhoud van de A guy called Billy website is auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk onder het auteursrecht, en coördinatie, regeling en verbetering van de inhoud. De inhoud van de A guy called Billy web site, en de site in zijn geheel, zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door de gebruikers van onze site.

U kunt geselecteerde delen van de inhoud downloaden, afdrukken of opslaan, op voorwaarde dat u (1) alleen gebruik maakt van deze materialen voor uw eigen persoonlijk, non-commercieel gebruik, (2) de content op geen enkele netwerkcomputer kopieert of de inhoud uitzend via welke media dan ook, en (3) de inhoud op geen enkele manier te wijzigen of aan te passen, te verwijderen of de auteursrecht of handelsmerk aankondiging aan te passen of te verwijderen.

Geen recht, titel of belang in enige inhoud of materiaal wordt aan u overgedragen als gevolg van een van deze dergelijke activiteiten. A guy called Billy behoudt het volledige recht en de volledige intellectuele eigendom op alle inhoud die u download, reproduceert, print, her-distribueert of op slaat uit deze website.

Behalve zoals hierboven vermeld, kunt u inhoud niet kopiëren, downloaden, reproduceren, aanpassen, publiceren, distribueren, doorgeven, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren of afgeleide werken hiervan creëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A guy called Billy verkregen te hebben.

CONTACT ME

If you have any questions regarding my Privacy Policy don’t hesitate to drop my a note by using this e-mail form.

//

Als er vragen zijn over mijn Privacy Policy aarzel dan niet om mijn een mailtje te droppen met behulp van dit contact formulier.

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je bericht

"Yes, I want to be kept up to date! // Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden!""Check to prove you're not a robot! // Vink aan om te bewijzen dat je geen robot bent!"